Prawo do informacji o stanie zdrowia

Szanowni Państwo,

Czytając posty niektórych pacjentów o braku szczegółowych informacji przed operacją od lekarza na temat, np. neuromonitoringu na sali operacyjnej, metod operacyjnych, diagnostycznych i leczniczych pragnę Was poinformować o Waszych prawach.

Prawo pacjenta do informacji zostało określone w rozdziale 3 ustawy o prawach pacjenta i rzecznika Praw Pacjenta. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 – 5 ustawy pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji os tanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. Po uzyskaniu tych informacji pacjent – a w przypadku małoletniego jego przedstawiciel ustawowy – ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.

Właściwa realizacja prawa pacjenta do informacji ma wpływ na uzyskanie – zgodnie z przepisami prawa – ŚWIADOMEJ zgody pacjenta, w tym zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego.

Jak podnosi się w piśmiennictwie „Chodzi tu o zgodę pacjenta należycie poinformowanego. Zgodę określić można jako swobodnie podjęty i wyrażony akt woli pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, podjęty na podstawie przystępnie udzielonej, rzetelnej informacji co do wszelkich czynności postępowania medycznego. Brak zgody uprzedzonej informacją, na co jest wyrażona, znosi legalność przeprowadzonej czynności medycznej” (Karkowska Dorota, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, wyd. III, Opublikowano: LEX 2016.

W związku z powyższym macie pełne prawo do wszystkich ważnych dla Was informacji przed operacją Waszych dzieci. Pytajcie o metody, o rodzaj implantów i dlaczego akurat takie implanty, czy na sali operacyjnej dostępny jest neuromonitoring i czy będzie używany podczas operacji Waszego dziecka, czy szpital posiada OIOM, a jeżeli nie, to co w przypadku gdy pacjent będzie potrzebował intensywnej opieki.

Macie prawo wiedzieć o metodach diagnostycznych, implantach, wyposażeniu sali operacyjnej i o wszystkim co Was interesuje. W przypadku używania zbyt medycznego języka przez lekarza, macie możliwość o wytłumaczenie w sposób przystępny dla „zwykłego” człowieka.

Macie prawo wiedzieć – korzystajcie!