Świadczenia opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin

Istnieją formy wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców.

  1. Zasiłek pielęgnacyjnynie jest uzależniony od wysokości dochodu.

Zasiłek ten przysługuje:

  • dziecku z niepełnosprawnością do 16 roku życia;
  • osobie w wieku powyżej 16 lat z niepełnosprawnością z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie w wieku powyżej 16 lat z niepełnosprawnością z orzeczeniem umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w weku do ukończenia 21 roku życia;

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami w gminnym ośrodku pomocy społecznej lub w Urzędzie Miasta w miejscu zamieszkania lub w formie elektronicznej https://wnioski.mpips.gov.pl

Na dzień dzisiejszy wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 pln miesięcznie.

2. Specjalny zasiłek opiekuńczyjest uzależniony od dochodu. Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny wymagającej opieki nie przekracza kwoty 764 pln netto na osobę.

Zasiłek ten przysługuje rodzicom, którzy rezygnują lub nie podjęli zatrudnienia ze względu na konieczność sprawowania stałej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością o znacznym stopniu, lub kiedy orzecznictwo wskazało konieczność stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (pkt. 7) oraz konieczność stałego, codziennego współudziału opiekuna w procesie ego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt. 8).

Aby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami w gminnym ośrodku pomocy społecznej lub w Urzędzie Miasta w miejscu zamieszkania lub w formie elektronicznej https://wnioski.mpips.gov.pl

Na dzień dzisiejszy wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego to 620 pln miesięcznie.

3. Świadczenie pielęgnacyjnenie jest uzależnione od dochodu.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom, którzy rezygnują lub nie podjęli zatrudnienia ze względu na konieczność sprawowania stałej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością o znacznym stopniu, lub kiedy orzecznictwo wskazało konieczność stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (pkt. 7) oraz konieczność stałego, codziennego współudziału opiekuna w procesie ego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt. 8).

Przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później nić do ukończeni 25. roku życia.

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami w gminnym ośrodku pomocy społecznej lub w Urzędzie Miasta w miejscu zamieszkania lub w formie elektronicznej https://wnioski.mpips.gov.pl

Na dzień dzisiejszy wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 1971 pln miesięcznie.